Oki ES9465 ES9475 Parts

 
 
 


Please call for parts assistance

1 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

2 COVER REAR H21Y 6LJ53760000

3 COVER SCN UNDER 6LJ53717000

4 COVER LEFT REAR 6LJ53761000

5 COVER RIGHT REAR H21Y 6LJ53746000

6 COVER FRT PILLAR R H21Y 6LJ53753000

7 ASYS COV FUS R FW_Y 6LJ53754100

8 45689753 COVER TRAY BACK FW_Y Inner cover 6LJ53707500

9 45689743 COVER FRT PILLAR FX75B Inner cover front 6LJ53762100

10 45689746 COVER TP FRT FX75B Front cover Scan 6LJ53735100

11 COVER LEFT 6LJ53719000

12 MYLAR BAND COVER FRT H21Y 6LJ53767000

13 45729646 S/TPP/BID 3X8 NI screw X0 01989000

14 SCREW BKT DEV 6LA08937000

15 CA 0168C F0 01564000

16 45729584 S/TPP/FHEXM 3X10 NI screw X0 02248000

17 COVER FRONT H21Y 6LJ53752000

18

45729628 ASYS PAD CLNR LED LED Clean Pad 6LJ54679000

19 ASYS ROD CLNR LED 6LJ54762000

20 SHEET GUIDANCE H21X 6LJ68344000

21 45689745 COVER TRAY H21X FX75B Inner Tray Catch 6LJ53764100

22

23 LEFT REAR2 H21Y 6LJ53747000

24 LEFT PFU 6LJ69439000

25 R LOW PFU 6LJ69442000

26 REAR TOP H21Y 6LJ53751000

27 LEFT H21Y 6LJ53732100

28A 45689754 ASYS EMBLEM ES9465 ES9465 6LJ53774100

28B 45689755 ASYS EMBLEM ES9475 ES9475 6LJ53774200

29 DF CONECT H21Y 6LE40929200

30 SEAL LIDTNR 380 6LE28803000

31 45689750 LID SCREW 470FW screw 6LH56607100

32A LBL SERVICE 45 ODNA 44204604000

32B LBL SERVICE CABLE OEL/Asia 6LH45852000

33A 45689749 LBL PROHIBIT E H20X OEL/Asia 6LJ34708000

33B 45689748 LBL PROHIBIT U H20X ODNA 6LJ34706000

34 LBL HVT BIT 4406550190

35 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

36 MYLAR COV FRONT 6LJ53768000

40 45689747 PLATE LOGO FX75B 6LJ53773000

41 LBL HOT H21Y 6LJ58781000
1 ASY LOCK CRG H21X 6LJ59784000

2 ASY 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

3 ASY COVER TP LFT H21X 6LJ59793000

4 45729640 S/FHEXM M4X8 NI screw X0 02235000

5 COVER TP RER H21X 6LJ59841000

6 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

7 ASY ASYS COV TP RGT H21X 6LJ59792000

9 ASY 45729573 LID SCREW 470 cover 6LH56607000

10 ASY LBL HOT 350 6LA47633000
1

2 GUIDE RAIL TBU F 6LJ55504000

3 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

4 BRKT BEAM SFB SUB 6LJ52439000

5 FRM PUSH TRU F 6LJ55930000

6 PUSHER TRU WEISS 6LJ55903000

7 LINK PUSH TRU A 6LJ55909000

8 LINK PUSH TRU B 6LJ55910000

9 COLLAR TRU PUSH WEISS 6LJ55904000

10 HLDR SP TRU 6LJ55900000

11 ROD HLDR COLLAR 6LJ55905000

12 COLLAR LINK ADU 6LJ55911000

13 SHAFT TRU LOCK 6LJ55968000

14 45729577 RR/E SS e ring X0 00964000

15 SPG C TR2 H21X 6LJ55934000

16 ASYS TRU GND F 6LJ55976000

17 SPG F RGST GND 6LJ55908000

18 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

19 45729592 S/TPP/PAN 3X6 NI X0 00595000

20 WSHR 4R1X7XR25 APS 6LJ55953000

21 ERZV10D821 D0 24198000

22 COV FRT PILLAR CST H21Y 6LJ53749000

23 ASYB LVR TBU CPL 6LJ55187000

24 ROLL RAIL CST H21X 6LJ69393000

25 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

26 RAIL TBU F H21X 6LJ55514000

27 GEAR LINK TBU RAIL 6LJ55587000

28 SLIDER LIFT K 6LJ55483000

29 BRKT LEVER TBU 6LJ55570000

30 SHAFT LIFT H21Y 6LJ55564000

31 GEAR LINK TBU LVR 6LJ55569000

32 SPG F PUSH TBU CL 6LJ55441000

33 ASYS RAIL CST RIGHT PFP 6LJ66828000

34 ROLL RAIL CST H21X 6LJ69392000

35 RAIL FEED UNIT L PFP 6LJ66705000

36 STUD HOOK COV H21Y N 6LJ56356000

37 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

38 HRNS PFP EMP 212 6LJ61095000

39 HOLDER SNSR FS H21X_H 6LJ56265000

40

41 CF LA 2KZ2 1C Power switch E0 14534000

42 LEVER TBULIFT H21Y 6LJ55565000
1 RAIL TBU R H21X 6LJ55435000

2 LINK COUPLE TR1 6LJ55422000

3 SPG E COUPLE TR1 6LJ55471000

4 SPG RAIL HVT TR2 H21X 6LJ55461000

5 SPG RAIL HVT K H21X 6LJ55460000

6 SPG RAIL HVT C H21X 6LJ55459000

7 SPG RAIL HVT M H21X 6LJ55458000

8 SPG RAIL HVT Y H21X 6LJ55457000

9 SPG F BIAS HV H21X 6LJ55439000

10 SPG F BIAS HV TR2 6LJ55440000

11 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

12 WSHR 4R1X7XR25 APS 6LJ55953000

13 ASYS TRU GND R 6LJ55946000

14 45729592 S/TPP/PAN 3X6 NI screw X0 00595000

15 ROD HLDR COLLAR 6LJ55905000

16 SHAFT TRU LOCK 6LJ55968000

17 COLLAR LINK ADU 6LJ55911000

18 45729577 RR/E 3 SS e ring X0 00964000

19 LINK PUSH TRU B 6LJ55910000

20 LINK PUSH TRU A 6LJ55909000

21 PUSHER TRU WEISS 6LJ55903000

22 COLLAR TRU PUSH WEISS 6LJ55904000

23 SPG C TR2 H21X 6LJ55934000

24 HLDR SP TRU 6LJ55900000

25 FRM PUSH TRU R 6LJ55967000

26 COVER RIGHT BOTTOM 6LJ53736000

27 45729590 S/TPD3/FHEXM 3X8 ZU3 screw X0 02593000

28 DUCT FRONT FAN H21Y 6LJ53130000

29 CHS CGC5 28 D0 32012000

30 LG285L2 R C0 13512000

31 FAN P7530 430M 6LH09500000

32 S/BID M4X35 NI X0 00461000

33 DUCT LVPS H21Y 6LJ53139000

34 ASYS DUCT DEV OZN F H21Y 6LJ53150000

35 PLT DUCT DEV FAN H21Y 6LJ53146000

36 DUCT DEV FAN H21Y 6LJ53138000

37 DUCT OZN FAN R H21Y 6LJ53142000

38 DUCT OZN FAN F H21Y 6LJ53141000

39 SEAL DUCT OZN FAN H21Y 6LJ53155000

40 ASYS HLD OZN FIL H21Y 6LJ53170000

41

42 ASYS DUCT OZN REAR H21Y 6LJ53148000

43 ASYS DUCT DEV REAR1 H21Y 6LJ53177000

44 ASYS DUCT DEV REAR2 H21Y 6LJ53178000

45 DUCT DEV PASS L H21Y 6LJ53137000

46 DUCT DEV PASS R H21Y 6LJ53136000

48 LWS 1316S V0 F0 01813000

49 ASYS DUCT OZN R PASS H21Y 6LJ53169000

50 COVER BOTTOM HOLE H21Y 6LJ52842000

51 ASYB EXIT COOL H21Y 6LJ53154000
1 SPG BIASDEV H21X M 6LJ54615000

2 SPG BIASDEV H21X K 6LJ54613000

3 SPG BIASGRID H21X Y 6LJ54619000

4 SPG BIASGRID H21X C 6LJ54621000

5 SPG BIASMAIN H21X C 6LJ54611000

6 SPG BIASGRID H21X M 6LJ54620000

7 SPG BIASMAIN H21X M 6LJ54612000

8 SPG BIASDEV H21X C 6LJ54614000

9 SPG BIASMAIN H21X K 6LJ54617000

10 SPG BIASMAIN H21X Y 6LJ54616000

11 SPG BIASGRID H21X K 6LJ54622000

12 SPG BIASDEV H21X Y 6LJ54618000

13 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

14 HOLDER HVEPU H21X 6LJ54623000

15 LID HVTEPU H21X 6LJ54731000

16 SPG F CASE H21X 6LJ54604000

17

18A CABLE P INLET AR OEL/Asia 6LE95824000

18B CABLE P INLET AU OEL/Asia 6LE95823000

18C CABLE P INLET EUR OEL/Asia 6LE95822000

18D CABLE P INLET NAD 15A ODNA 6LJ60950000

18E CABLE P INLET UK OEL/Asia 6LE95825000

20 HRNS INLET LVPS H212 6LJ61022000

21 AC P10CF34 E0 12842000

22 USUITA SPSEMS 4X6 6 6LJ52428000

24 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

25A ASYB FIL H212U ODNA 6LJ61339000

25B ASYB FIL H212E OEL/Asia 6LJ61339100

28 LWS 0711S V0 F0 01811000

29 SPSN 4U F0 00331000

30 ESC 0912 F0 01248000
1 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

3 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

4A

4B

5B

5D

6 SPSN 4U F0 00331000

7 RFC 33V0 F0 01418000

8 LWS 1316S V0 F0 01813000

12 45729608 BRKT HDD 16X bracket 6LJ12507000

13 45729611 VB 1006 95T retainer F0 01939000

14 45729637 SCREW HDD CASE_M3 screw 6LH53114000

15

16 HRNS HDDFG 364 6LE78184000

17 45729585 S/BID M3X4 NI screw X0 00426000

18

19 DUCT SYS FAN H21X 6LJ53196000

20 FAN_D SYS 6015 H21X 6LJ53114000

22 ASYS IH FAN P7530 H21Y 6LJ53173000

23A ASYB IH 212E OEL/Asia 6LJ61445200

23B ASYB IH 212U ODNA 6LJ61445100

24 S/PAN/SWWP M3X35 NI X0 02484000

25 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

27 ASYB DRV 212 6LJ61575000

28 ESC 0912 F0 01248000

29 LWS 0711S V0 F0 01811000

30 SPSN 8U F0 00334000

31

32

33 COVER SRAM BOARD 6LH01123000

35 45729618 M471B5773DH0 CK0 C0 18596000

36 BR24T128 W C0 18078000

37 HRNS LGC IH 212 6LJ60962000

38 SHEET CASE IH 6LJ58786000

39 DUCT IH COOL H21Y 6LJ53145000

40 SHEET SHIELD 15X30 212 6LJ61361000

41 SHEET SHIELD 20X20 212 6LJ61344000

43 USUITA SPSEMS 4X6 6 6LJ52428000
1 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000

2 HRNS SCN SYS 212 6LJ61661000

4 GUIDE HRNS SCAN H21X 6LJ59742000

5

6 45729641 S/BID M3X6 NI X0 00430000

7A 45729638 S/FHEXM M3X6 NI OEL/Asia X0 02230000

7B 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

8 BRKT APS H21X 6LJ59761000

9

12A SNSR PS 181EL1 S42 OEL/Asia 6LE63995000

12B SNSR PS 181EL1 S42 Sensor ODNA 6LE63995000

13 HRNS SCN MOT 210 6LJ60440000

14A HRNS SCN SNSR 212 ODNA 6LJ61098000

15A HRNS SCN SNSR A 212 OEL/Asia 6LJ61116000

18 S/FHEXM M3X10 NI X0 02232000

19 BRKT CNT SCAN R H21X 6LJ52385000

20 45729635 S/FHEXM M3X8 NI screw X0 02231000

21 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

22 MYLAR HP SNSR H21Y 6LJ59840000
1CRG1 H21Y 6LJ59895200

2 HRNS SCN LED 212 6LJ61097000

3

4 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

5 FOOT CRG H21X 6LJ59748000

6 HLDR HRNS LED H21X 6LJ59737000

7 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000
1

2 HLDR HRNS LED 210C2 6LJ59737100

3 FOOT CRG H21X 6LJ59748000

4 PLY 19 H21X 6LJ59707000
1 BUSH 8X12 POM 6LJ56226000

2 45729652 STOP RING 8 Retaining clip 41306265000

3 ASYB ROLLER RGST L H21Y 6LJ56368000

4 HRNS SNR 212 6LJ61020000

5

6 HOLDER SNSR RGST H21X_L 6LJ56205000

7 ACTR FEED H21X_L 6LJ56200000

8 SPG ACT FEED H21X_L 6LJ56206000

9 ASYS GUIDE RGST L H21X_L 6LJ56348000

10 ASYS GID TRNS OPEN H21Y 6LJ56347000

11 COVER FEED LOW H21Y 6LJ56303000

12 GUIDE FEED R LOW H21Y 6LJ56304000

13 HOLDER ROL IDL TRNS H21Y 6LJ56306000

14 ROL RELAY IDL PFP 6LH57916000

15 45729613 BUSH FEED IDL Bushing idler 6LH34715000

16 SHAFT RELAY IDL H21Y 6LJ56308000

17 SPG C ROL TRNS H21Y 6LJ56337000

18 ACTR LOIRE PFP 6LH57921000

19 SPG T SNSR LOW 350 6LH57936000

20 HOOK COVER PFP 6LH58005000

21 KNOB COVER LOIRE N 6LH57995100

22 SHAFT HOOK COV H21Y 6LJ56309000

23 SPG E 4R9XR6X18R2 HOOK 6LH58002000

24 HRNS PFU COV 212 6LJ61096000

25 STOPPER COV FED 44201629000

26 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

27

28 45729644 S/PAN/SWWP M3X6 ZU3 screw X0 02551000

29 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000
1 HRNS PSNR 210 6LJ60663000

2 SCREW M3X8 3.2 P 6LH05511000

3 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

4 SPG T ACTR IMG POS 6LJ55926000

5

6 SNSR POS CTD 210 6LJ60494000

8 ASYS CASE GUIDE IMG POS 6LJ55970000

9 ACTR GUIDE IMG POS 6LJ55971000

10 HRNS TRU 210 6LJ60320000

11 COVER HRNS TRU 6LJ55937000

12 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

13 HLDR TRU F 6LJ55956000

14 SCREW LOCK ARM 6LA37669000

15 45729597 STOP RING 6 5 Retaining clip 4407972860

17 ASYB HLDR TRU R 6LJ55957000

18 S/TPP/PAN 3X16 NI X0 02127000

19

20 PLT EARTH TRU H21X 6LJ55912000

21 CASE TRU WEISS 6LJ55933000

22 GUIDE TRU H21X 6LJ55915000

23 ASYB ROLLER TR2 H21X L 6LJ55941000

24 45729578 RR/E 4 SS e ring X0 00965000

25 RING TRU ROL 6LJ55913000

26

27 BUSH TRU WEISS E 6LJ55914000

28

29 LINK SHUT IMG POS 6LJ55922000

30 S/PAN M3X6 ZU3 X0 02256000

31 SHUT IMG POS 6LJ55972000

32 SOL 06A IMG POS 6LJ55944000

33 SPG T SHUT IMG POS 6LJ55925000

34 WAS 06 95 Z13 P 6LA06340000
1 RAIL WIRE HV TBU 6LJ55454000

2 SPG HVT MK H21X 6LJ55462000

3 SPG HVT YC H21X 6LJ55463000

4 SPG HVT TR2 H21X 6LJ55464000

5 RAIL WIRE HV TBU YM 6LJ55481000

6 45729598 STOP RING 6 1.5 Stop ring 44201801000

7 45729621 P/PRL/AH7 2X12 SS pin X0 01526000

8 CAP SHAFT DRUM 6LJ55133000

9 SPG C DRIVE DRUM 6LJ55198000

10 COUPLE DRUM DRIVE 6LJ55152000

11 ASYS SHAFT DRV DRUM K 6LJ55241000

12 ASYS SHAFT DRV DRUM YMC 6LJ55242000

13 CAP SHAFT DRUM R 6LJ55175000

14 SPG C DRIVE TBU 6LJ55164000

15 RING DRIVE TBU 6LJ55141000

16 COUPLE DRIVE TBU 6LJ55244000

19 SPG C DRUM R 6LJ55165000

20 45729580 RR/E 7 SS e ring X0 00968000

21 SHAFT RELAY DRV DRUM 6LJ55169000

22 SPG C DRUM F 6LJ55166000

23 GEAR 04H132 C 6LJ55102000

24 COUPLE IDLE DRUM DRIVE 6LJ55127000

25 CAM DRV TBU 6LJ55138000

26 GEAR 04H132 IDLE 6LJ55120000

27 GEAR 04H132 DRUM 6LJ55110000

28 GEAR 04H95 10S28 6LJ55104000

29 GEAR 04H132 K 6LJ55103000

30 GEAR 5H65 4H57 H21Y 6LJ55209000

31 ASYB GEAR DRV TBU H21Y 6LJ55233000

32 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

33 SPG C DRV TBU R 6LJ55162000

34 BUSH TBU DRIVE H21Y 6LJ55213000

35 CRANK PUSH 6LJ55121000

36 BUSH DRUM DRIVE H21Y 6LJ55212000

37 PLT DRV DRUM H21Y 6LJ55205000

38 45729587 S/TPP/FHEXM 3X6 NI screw X0 02246000

39 45729604 ES 0505 retainer F0 00120000

40

41 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

42 COVER CLUCH G28 6LJ55136000

43 MOTR_D DRIVE DRUM H21Y 6LJ55390000

44 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

45 ASYB SHAFT TR1 H21Y 6LJ55234000

46 SPG F GND DRIVE DRUM 6LJ55192000

47 ASYS DRUM MOT BRKT H21Y 6LJ55202000
1 HRNS FSTTR 212 6LJ61248000

2 45729621 P/PRL/AH7 2X12 SS pin X0 01526000

3 SHAFT DRV TR1 TBU 2 6LJ55132000

4 GEAR 10S49 COUPLE TBU 6LJ55211000

5

6 BRKT DRIVE TR1 H21Y 6LJ55206000

7 45729587 S/TPP/FHEXM 3X6 NI screw X0 02246000

8 45729559 BUSH 6 POM bushing 44201492000

9 45729577 RR/E 3 SS e ring X0 00964000

10 SPG C TR1 TBU 6LJ55197000

11 COUPLE SW TBU TR1 6LJ55154000

12 LVR COUPLE DRV TBU 6LJ55160000

13 FRAME DRV DRUM H21Y 6LJ55201000

16 GEAR 5H85 IDLE 6LJ55109000

17 GEAR 5H85 CPL DEV 6LJ55108000

18 SPG C DEV DRV C 6LJ55167000

19 COUPLE DEV DRIVE R 6LJ55126000

20 COUPLE DEV DRIVE F H21Y 6LJ55226000

21 PLATE DRIVE DEV 6LJ55129000

22 STUD DRV DEV A H21Y 6LJ55223000

23 STUD DRV DEV B H21Y 6LJ55224000

24 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000
1 45729638 S/FHEXM M3X6 NI X0 02230000

2 ASYS BRKT CLANK 6LJ55116000

3 MOTR_D SWITCH H21X 6LJ55174000

4 GEAR CRANK 6LJ55114000

5 45729579 RR/E 5 SS X0 00966000

6 S/PAN M3X3 NI X0 02112000

7 RELAY CRANK 6LJ55122000

8 PLATE CRANK 6LJ55123000

9 BASE CRANK 6LJ55115000

10

11 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

12 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

13 GEAR 05H42 05H98 H21Y 6LJ55229000

14 COUPLE DEV DRIVE F H21Y 6LJ55226000

15 SPG DRV CAM DEV F 6LJ55153000

16 GEAR 05H78 08H38 H21Y 6LJ55228000

17 CRANK PUSH 6LJ55121000

18 GEAR 5H85 CPL DEV 6LJ55108000

19 GEAR 5H98 COUPLE H21Y 6LJ55232000

20 ASYS PLT DEV DRV H21Y 6LJ55220000

21 MOTR_D DRIVE DEV H21Y 6LJ55380000

22 COUPLE DEV DRIVE R 6LJ55126000

23 GEAR 5H112 DEV H21Y 6LJ55230000

24 GEAR 5H42 CAM H21Y 6LJ55231000

25 PG C DEV DRV C 6LJ55167000

26 ASYS FRM DRV DEV H21Y 6LJ55214000

27 GEAR 5H85 KDEV H21Y 6LJ55227000

28 MSB 1207 F0 01250000

29 SPG DRV CAM DEV R 6LJ55172000

30 COUPLE IDLE DEV DRV H21Y 6LJ55225000

31 HRNS LGC DEV 212 6LJ60866000

32 DEVELOPER DRIVE ASY COIL GND RELAY DRV 6LJ55248000
1 MOTR_D DRIVE DRUM H21Y 6LJ55390000

2 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

3 ASYS FUSSETM H21Y 6LJ59219000

4 45729585 S/BID M3X4 NI screw X0 00426000

5 ASYS FRAME DRV FUS H 6LJ58898000

6 MSB 1207 F0 01250000

7 BRKT DRV FUS PR H214 6LJ58815000

8 45689726 BUSH 8X12X5R5F BCF 050 bushing 6LJ55544000

10 45729630 P/PRL/AH7 3X14 SS pin X0 01169000

11 SHAFT DRV FUS PR 6LJ58899000

12 45729580 RR/E 7 SS e ring X0 00968000

13 GEAR 10H22 8 6LJ58734000

14 COVER LVR FUS R 6LJ58747000

15 LEVER FUS R 6LJ58746000

16 GUIDE FUS R 6LJ58674000

17 SPG E LVR LOCK R H21Y 6LJ58760000

18 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

19 GEAR 10S17 8 6LJ58889000

20 BRKT DRV FUS SW 6LJ58920000

21 GEAR 10H23 8H40 8 6LJ58684000

22 GEAR 10H34 RIKAN 6LJ58685000

23 SHAFT DRV FUS CAM 6LJ58682000

24 GEAR 8H40 10H23 8 6LJ58663000

25 GEAR 8H31 6 6LJ58661000

26 GEAR 8H26 10S27 6 6LJ58665000

27 GEAR 8H46 8H27 8 6LJ58660000

28 GEAR 5H65 8H31 8 6LJ58658000

29 GEAR 10S34 10S31 6 6LJ58668000

30 SHAFT DRV FUS EXIT 6LJ58680000

31 45729575 RRG 4 P Retaining ring 6LH03574000

32 GEAR 10S23 EXIT 6LJ58673000

33 45729559 BUSH 6 POM bushing 44201492000

34 BRKT DRV EXIT H 6LJ58653000

35 GEAR 10S21 6 6LJ58669000

36 GEAR 10S24 6 6LJ58670000

37 SHAFT DRV FUS BLT 6LJ58787000

38 GEAR 10S26 6 6LJ58666000

39 P/PRL/AH7 2X14 SS X0 01165000

40 GEAR 10S23 8 OWR 6LJ58667000

41 ASYS FRM DRV FUS BASE 6LJ58921000

42 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000

43 45729583 SCREW HLDR MG screw 6LA65683000

44 HRNS LGC FSRMOT 212 6LJ61406000

45 DDLF 1280ZZHP0P25LY551 F0 02187000

46 BUSH 0814 08F M 6LA02368000

47 WSHR W 13X17XR2.5 SS 6LJ58887000

48 WASHER DRV FUS CAM 6LJ58884000

49

1 SPE WIRE TNS H16X SUS 6LJ15115000

2 BUSH 061505 6LJ59746000

3 45729597 STOP RING 6 5 Retaining ring 4407972860

4 45729643 S/PAN/SWWP M3X10 NI screw X0 00094000

5 PULLEY SCAN H21X 6LJ59706000

6 BLT_SY S1.5M 378 6 6LJ59906000

7 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

8 MOTR_S SCN 210L 6LJ60445000

9 BRKT MOT SCAN H21X 6LJ59731000

10 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

11 ASYS BRKT DF H21XH 6LJ59838000

12 SCREW PINION 6LA04456000

13

14 LVR OPEN SNS H21X 6LJ59899000

15 WIRE SCAN R H21X 6LJ59702000

16 WIRE SCAN F H21X 6LJ59701000

17 HOLD PLY SCR 6LJ59727000

18 PLY WIRE SCAN H21X 6LJ59873000

19 SHAFT DRV SCAN H21X 6LJ59728000

20 PLY 19 410 6LE46342000

21 45729604 ES 0505 retainer F0 00120000

28 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000
1 ARM SFB H21X 6LJ57015000

2 TRAY LWR SFB H21X 6LJ57001000

3 LINK TRAY SFB H21X L 6LJ57003000

4 LEVER TRAY SFB H21X L 6LJ57004000

5 HRNS SFB SIZE 210 6LJ60213000

6 PWA H SFB 210 6LJ60689000

7 HOLDER PWA SFB H21X 6LJ57010000

10 PINION 18 395 4407726480

11 GUIDE TRAY SFB R H21X 6LJ57012000

12 ASYS GUIDE TRAY SFB F 6LJ57022000

13 TRAY UPR SFB H21X 6LJ57075000

14 45729590 S/TPD3/FHEXM 3X8 ZU3 screw X0 02593000

15 EDS 1710L V0 F0 01638000

16 45729580 RR/E 7 SS screw X0 00968000

17 SPC HINGE COV SIDE 6LJ57312000

19 ASYS STUD HINGE ADU R 6LJ57339000

20 BRKT HINGE ADU R 6LJ57307000

21B LBL TRAY E H21Y OEL/Asia 6LJ57104000

21C LBL TRAY U H21Y ODNA 6LJ57102000

22 LBL_O GUIDE SFB H21X 6LJ57043000

23 LBL HIGH TRAY H21X 6LJ57073000

24 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000
1 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

2 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

3 HRNS SFBTRU 212 6LJ61541000

4 ASYS GID FEED RU H21X_EL 6LJ56282000

6 TRAY FEED SFB H21X L 6LJ57011000

10 GUIDE FEED SFB H21X 6LJ57051000

11 SPC TRAY SFB H21X 6LJ57052000

12 45729598 STOP RING 6 1.5 Retaining ring 44201801000

13

14 45729559 BUSH 6 POM bushing 44201492000

15 SHAFT ROL SFB H21Y 6LJ57091000

16 HOLDER DRIVE SFB H21X L 6LJ57115000

17 COLAR ROLL SFB H21X 6LJ57007000

18 SPC ROL SFB H21X 6LJ57018000

19

20 45729647 SHEET PLATE SLIP G Sep pad 6LJ46918000

24

25 HOLDER SPT BASE SFB H21Y 6LJ57089000

26 CUSH HOLDER SPT SFB H21Y 6LJ57113000

27 45729509 BUSH 6 BCF 050 bushing 6LJ55543000

28 SPC SPT SFB H21Y 6LJ57090000

29 SPG F SFB EARTH H21Y 6LJ57114000

30 STOPPER ROL SFB H21X 6LJ57127000
1 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

2 ASYS GUIDE RGST R H21X_L 6LJ56214000

3 SPG F RGST R H21X_L 6LJ56234000

4 BUSH ROL RGST R H21X 6LJ56230000

5 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

6 SPG C RGST F H21X 6LJ56293000

7 HOLDER RGST SPE H21X 6LJ56228000

8 BUSH ROL RGST F H21X 6LJ56229000

9 BUSH 8X12X5R5F 6LA65697000

10 GEAR 8S19 8_D10 6LJ56291000

11 ROLLER RGST R H21X_L 6LJ56222000

12 SPG C RGST R H21X 6LJ56294000
1 FRAME FEED H21X_H 6LJ56273000

2 GUIDE FEED UP F H21X_H 6LJ56263000

3 ACTR EMPTY CST H2X_H 6LJ56248000

4 ARM PICK H21X_H 6LJ56275000

5A SPG C PU H21X_H ES9465 6LJ56268000

5B SPG C PU H21Y ES9475 6LJ56359000

6 GEAR 5S25 8 6LJ56244000

7 GEAR 5S30 6 6LJ56245000

8 ASYS GEAR 5S30 6L 6LJ56239000

9 ASYS SFT ROL FEED H21X_H 6LJ56276000

10 SPG EARTH FEED UNIT 6LJ56267000

11 45729558 BUSH F6 GCB bushing 6LA03977000

12 BUSH 6X10X9F POM 6LJ56246000

13

14 ASYS STAY FEED H21X_H 6LJ56262000

15 LEVER PU LINK H21X_H 6LJ56250000

16 45729577 RR/E 3 SS e ring X0 00964000

17 ASYS SHAFT ROL SPT H21X_H 6LJ56279000

18 GUIDE SFT SPT H21X_H 6LJ56258000

19 GUIDE FEED R H21X_H 6LJ56264000

20 ARM SFT SPT H21X_H 6LJ56249000

21 SPG E SPT H21X_H 6LJ56270000

22 HOLDER SPE SPT H21X_H 6LJ56247000

23 SLIDER SPT H21X_H 6LJ56266000

24 RAIL FEED UNIT L H21X_H 6LJ56272000

25 SCREW M3X8 3.2 P 6LH05511000

26 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

27 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

28 SPG C SLIDER H21X_H 6LJ56271000

29 45689715 ASYS ROLL FEED H21X_H Feed roller 6LJ56242000

30 45689716 ASYS ROLL SPT H21X_H Sep Roller 6LJ56243000

31 TL SEP ORG 400 6LJ56289000

32 MYLAR BLIND FEED UNIT 6LJ66800000

33 RUBBER SPACE FEED 6LJ56296000

34 MYLAR SPACE FEED 6LJ56295000

35 ASYB ROL TRANS H21Y 6LJ56339000

36 45729559 BUSH 6 POM bushing 44201492000

37 45729597 STOP RING 6 5 Retaining ring 4407972860

38 ASYB GUIDE FEED L H21Y 6LJ56340000

39 45729652 STOP RING 8 Stop ring 41306265000

40 LEVER FEED UNIT H21X_H 6LJ56274000

41 SHEET ERS FEED H21Y 6LJ56361000
1 PS TBFC50 OKI WASTE TONER BOX 6AG00005586

3 ASYB COVER INNR WTNR H21Y 6LJ54773000

4

5 HRNS UTNR 210 6LJ60319000

6 WSHR 6R2X12XR5 APS 6LE28372000

7 45729559 BUSH 6 POM bushing 44201492000

8 COUPL DRV WTNR 6LJ54683000

9 MOTRD PDL 210 6LJ54694000

10 HLDR DRV WTNR 6LJ54729000

11 SHAFT DRV WTNR 6LJ54640000

12 COLAR DRV WTNR 6LJ54636000

13 SPG C 10R7XR6X30R3R WTNR 6LJ54649000

14 GEAR 15S16 6 COUPL WTNR 6LJ54637000

15 SLIT DRV WTNR 6LJ54638000

16 GEAR 5H66 6 DRV WTNR 6LJ54639000

17 S/PAN M2.6X4 NC X0 01670000

18 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

19 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000
1 45729638 S/FHEXM M3X6 NI screw X0 02230000

2A ASYS GLASS H21Y A OEL/Asia 6LJ59850000

2B ASYS GLASS H21Y L ODNA 6LJ59850100

3 ASYS GLASS ADF H21X 6LJ59765000

4 RLMC 01TV0 F0 01496000
1 SHAFT STY TBU 6LJ55518000

2 45729609 BUSH 6 GCB bushing 4407734980

3 LIFT ARM TR1 K 6LJ55588000

4 CAM K LIFT F 6LJ55578000

5 CAM K LIFT R 6LJ55489000

6 SHAFT K LIFT 6LJ55494000

7 45729575 RRG 4 P Retaining ring 6LH03574000

8 RLR LIFT TBU H21X 6LJ55433000

10 ASYS RLRCLN H21Y 6LJ55566000

12 GEAR S08 32 TBU 6LJ55430000

13 45729588 S/BID M3X8 NI screw X0 00434000

14 45729512 BELT TBU H21Y Transfer Belt 6LJ70648000

15 SPG C TNS TBU 20N 6LJ55472000

16 HLDR TNSF H21Y 6LJ55561000

17 WIRE GND CLN TBU 6LJ55450000

18 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

19 45729577 RR/E 3 SS e ring X0 00964000

20 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

21 LOCK TBU F 6LJ55576000

22 SCREW TBU LOCK 6LJ55516000

23 ASYS HLDR TR2 F 6LJ55550000

24 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000

25 STAY TBU H21X 6LJ55438000

26 45729635 S/FHEXM M3X8 NI screw X0 02231000

27
1 45729609 BUSH 6 GCB bushing 4407734980

2 RLR RIGID TBU H21X TP04 6LJ55589000

3 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

4 RLR KSET TBU H21X 6LJ55512000

5 45729598 STOP RING 6 1.5 Retaining ring 44201801000

6 SHAFT LINK TBU 6LJ55410000

7 BUSH EL TR1 H21X 6LJ55553000

8 BUSH TR1 H21X 6LJ55554000

9

10 COLLAR TBU H21X 6LJ55536000

11 COL RIGID TBU H21X 6LJ55537000

12 SPG E LINK TBU 6LJ55548000
1 SPG C TNS TBU 20N 6LJ55472000

2 45729587 S/TPP/FHEXM 3X6 NI screw X0 02246000

3 45729577 RR/E 3 SS e ring X0 00964000

4 SCREW TBU LOCK 6LJ55516000

5 LOCK TBU R 6LJ55467000

6 LINK LOCK TBU 6LJ55515000

7 HLDR TNSR H21Y 6LJ55562000

8 SPG T HV TR2 OUTSIDE 6LJ55473000

9 SPG T HV TR2 INSIDE 6LJ55474000

10 SPG E K LIFT R 6LJ55498000

11 SPG E TR1 TBU 6LJ55470000

12 LINK TBU R H21X 6LJ55551000

13 STOP RING LIFT 6LJ55513000

14 HLDR LIFT TBU R 6LJ55573000

15 CAM LIFT R H21X 6LJ55591000

16 COUPL CAM TBU R 6LJ55412000

17 SPG T HV TR1 6LJ55475000

18 ARM TR1 R 6LJ55556000

19 SPG T HV TR1 K 6LJ55509000

20 ARM TR1 K R 6LJ55555000

21 HLDR ROL K R 6LJ55492000

22 ASYS FRAME TBU R H21X 6LJ55594000

23 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000
1 4 SPG E K LIFT F 6LJ55497000

2 4 SPG E TR1 TBU 6LJ55470000

3 4 LINK TBU F H21X 6LJ55437000

4 4 STOP RING LIFT 6LJ55513000

5 4 HLDR LIFT TBU F 6LJ55574000

6 4 CAM LIFT F H21X 6LJ55590000

7 4 CAM TR1 TBU F 6LJ55411000

8 4 ARM TR1 F 6LJ55417000

9 4 ARM TR1 K F 6LJ55500000

10 4 HLDR ROL K F 6LJ55491000

11 4 SPG F GND RIGID TBU 6LJ55449000

12 4 SPG F GND K TBU 6LJ55447000

13 4 SPG F GND LIFT TBU 6LJ55448000

14 4 FRAME TBU F H21X 6LJ55592000

15 4 HANDLE TBU F H21X 6LJ55517000

16 4 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000
2 GUIDE CLN TBU LOWER 6LJ55432000

3 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

4 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

5 FRAME CLN TBU H21X 6LJ55400000

6 45729650 SP AUGER G10 P5 S1 Auger 6LJ55415000

7 BUSH JOINT TBU H21X 6LJ55552000

8 BUSH AUGER TBUCLN 6LJ55503000

9 GEAR CLN TBU H21X 6LJ55403000

10 ASYB NOZZLE CLNR H21X 6LJ55549000

14 HANDLE TBUCLN 6LJ55502000

15 HANDLE LOCK TBUCLN 6LJ55506000

16 SPG C LOCK TBUCLN 6LJ55507000

17 45689713 SEAL BLADE BACK TBU Seal 6LJ55446000

18 SHEET AUGER TBU H21X 6LJ55442000

19 45689710 BL FC30TR Cleaning Blade 6LJ70396000

20 45689711 SEAL SIDE TBU F seal 6LJ55444000

21 45689712 SEAL SIDE TBU R seal 6LJ55445000

22 SHEET REC TBU H21X 6LJ55443000
1 HRNS LGC ATEPU 212 6LJ60862000

2

3 06R RIZ K4GG FL (LF)(SN) E0 14465000

4 SPG E DRW 6LJ54089000

5 PLATE HOLD DRW 6LJ54088000

6 BASE DRW RER B 6LJ54181000

7 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

8 COVER HRNS 6LJ54657000

9 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

10 HRNS LGC DLED 212 6LJ60873000

11 THMS DRM H210 6LJ60539000

12 SPG F PUSHER DEV 21X 6LJ54669000

13 GUIDE HRNS LED MID 6LJ54746000

14 GUIDE HRNS LED 6LJ54665000

15 LAMP ERASE H212 6LJ61245000

16 HOLDER LED ERASE 6LJ54745000

17 LEVER LED 6LJ54741000

18 LINK LED LEVER 6LJ54666000

19 SPG C 8R1XR7X46R5 LED 6LJ54634000

20 CASE LED LEFT 6LJ54661000

21

22 LEVER LED DOWN 6LJ54743000

23 LINK GUIDE HRNS LED 6LJ54658000

24 SPG F EARTH RER 6LJ54668000

25 SPG F EARTH FRT 6LJ54667000

26 ASYS HRNS LGC HEADY 212KR 6LJ61212200

27 HRNS LGC YLEDP 212 6LJ60882000

28 DUCT COVER OZONE 6LJ54663000

29 CASE LED RIGHT 6LJ54768000

30 ASYS HRNS LGC HEADM 212KR 6LJ61213200

31 HRNS LGC MLEDP 212 6LJ60883000

32 ASYS HRNS LGC HEADK 212KR 6LJ61215200

33 HRNS LGC KLEDP 212 6LJ60885000

34 ASYS HRNS LGC HEADC 212KR 6LJ61214200

35 HRNS LGC CLEDP 212 6LJ60884000

36A ASYS GUIDE EPU H2 ES9475 6LJ54752100

36B ASYS GUIDE EPU H1 ES9465 6LJ54752000

38 SHEET GUIDE HRNS 6LJ54742000

45 GUIDE HRNS LED H21Y 6LJ54723000
1 RAIL CLNR UNIT H21X 6LJ54755000

2 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

3 ASYB HRNS ATTNR 210 6LJ61544000

4 BRKT STUD GEAR IDLE 6LJ54043000

5 ADJSTR MG 21X 6LJ54063000

6 S/PAN/SWWS M3X6 NI X0 00059000

7 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

8 SHUT TNR DEV 21X 6LJ54053000

9A ASYS COV DEV 21Y ES9465 6LJ54193100

9B ASYS COV DEV 21YH2 ES9475 6LJ54193200

10A COV DEV FRT 21X HK ES9475 For Black 6LJ54249400

10B COV DEV FRT 21X K ES9465 For Black 6LJ54249000

11 HNDL DEV FRT 21X 6LJ54109000

12A COV DEV FRT 21X HM ES9475 For Magenta 6LJ54249600

12B COV DEV FRT 21X M ES9465 For Magenta 6LJ54249200

13A COV DEV FRT 21X HY ES9475 For Yellow 6LJ54249700

13B COV DEV FRT 21X Y ES9465 For Yellow 6LJ54249300

14A COV DEV FRT 21X HC ES9475 For Cyan 6LJ54249500

14B COV DEV FRT 21X C ES9465 For Cyan 6LJ54249100

15 SHEET PRIN DEV 6LJ54085000

16 LBL ARROW CLN 6LJ54693000

17 SEAL COV DEV 2 6LJ54200000
1 2 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

2A 2 DUCT COOL DEV 21Y ES9465 6LJ54167000

2B 2 ASYS DUCT COOL DEV 21Y ES9475 6LJ54209000

3 2 ASYS CASE DEV SEAL 21Y 6LJ54186000

4 2 SNSR ATC H210 6LJ60501000

5 2 45729593 SEAL ATC BLK seal 6LA29904000

6 2 SEAL RLR MAGT SIDE FRT 6LJ54072000

7 2 SEAL RLR MAGT SIDE RER 6LJ54073000

9 2 ASYS SPRTR DEV 21X 6LJ54240000

10 2

13 2 STUD GEAR IDLE 6LJ54145000

15 

16 2 GEAR 04H 29 9 MIX SPLR 6LJ54056000

17 2 GEAR 04H 29 9 MIX AGIR 6LJ54055000

18A 2 ASYS GEAR IDLE 21Y ES9475 6LJ54169000

18B 2 GEAR 04H 42 6 IDLE 21X ES9465 6LJ54057000

19 2 GEAR 04H 35 8 RLR MG 6LJ54058000

20 2 S5103 31 3BC F0 01499000

21 2 S/PAN/SWWS M3X6 NI X0 00059000

22 2 ASYS HLDR DRM H21X 6LJ54196000

23 2 MIXER DEV SPLR 6LJ54202000

24 2 ASYS MIXR DEV AGIR 6LJ54204000

25A 2

25B 2 BUSH 6X12X4 671 ES9465 6LJ54048000

27 2 45729597 STOP RING 6 5 Retaining ring 4407972860

28 2 BUSH RLR MAGT FRT 21X 6LJ54245000

29 2 RLR MAGT 21X 100 2 6LJ54183000

31 2 BUSH DEV FRT 21X 6LJ54253000

32 2 SEAL BUSH DEV FRT 21X 6LJ54144000

33 2 SHEET DEV SIDE 6LJ54704000

34 2 SEAL DRUM DEV 6LJ54153000

35 2 SEAL SPRTR RER 6LJ54155000

36 2 SHEET DOC COOL 21Y 6LJ54182000

38 2 SEAL GAP DEV RER 6LJ54230000
1 HOOK CLNR DRUM H21X 6LJ54094000

2 SPG DRUM EARTH H21X 6LJ54036000

3 COV DRUM CLNR F H21X HY For Yellow 6LJ54007700

4 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

5 SEAL CASE CLNR H21X 6LJ54033000

6 SEAL SIDE FRT H21X 6LJ54241000

7 SEAL SIDE RER H21X 6LJ54242000

8 SEAL BLADE BACK H21X 6LJ54034000

9 45729606 BLADE REC H21X Recovery blade 6LJ54029000

10 45689706 SPACER LED RER H21X spacer 6LJ54012000

11 45689705 SPACER LED FRT H21X spacer 6LJ54011000

12 45689708 BUSH DRUM RER H21X bushing 6LJ54005000

13 RRG 4 P N 6LJ54091000

15 45689707 ASYB BUSH DRUM FRT H21X bushing 6LJ54110000

17 SPG SHUT CNLR DRUM H21X 6LJ54040000

19 SHUT NOZZLE CLNR H21X 6LJ54015000

20 NOZZLE CLNR AUGER H21X 6LJ54014000

21 SPG AUGER 8 5_5 H21X 6LJ54003000

22 BUSH AUGER RER H21X 6LJ54001000

25 GEAR 6S30 6 AUGER 6LJ54030000

26 HOLDER DOG H21X 6LJ54013000

28

30 ASYS CASE CLNR DRUM H21X 6LJ54198000

31 COV DRUM CLNR F H21X HM For Magenta 6LJ54007600

32 COV DRUM CLNR F H21X HC For Cyan 6LJ54007500

33 COV DRUM CLNR F H21X HK For Black 6LJ54007400

35

36 CAP NOZZLE CLNR D H21X 6LJ54126000

37

39 SHEET PUSHER CLNR 6LJ54161000
1 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

2 45729595 SPG E 4XR5X11R2 CHARGR Spring needle elec. 6LE23557000

3 ASYS DUCT CHARGR H21X 6LJ54112000

4 SPG F BIAS CHGR H21X 6LJ54028000

5 45729626 LEVER GRID CHARGR H21X Charge grid holder 6LJ54234000

6 45689704 GRID CHARGR MAIN H21Y Charge grid 6LJ54180000

7 ASYS HLDR CLNR CH H21X 6LJ54093000

8 45689702 PIN ARRAY CHARGR H21X Needle electrode 6LJ54223000

9 ROD CHARGR MAIN H21X 6LJ54009000

10 TEARM CHARGR MAIN R H21Y 6LJ54158100

11 TEARM CHARGR MAIN F H21X 6LJ54019000

12 CASE CHARGR MAIN H21X 6LJ54017000

13 FILM CLNR CHARGR H21X 6LJ54099000

14 SHEET CHARGR LED 6LJ54021000

15 SHEET CHARGR RGT H21X B 6LJ54022000
1 HRNS LGC TNRIC 212 6LJ60863000

2 ASYB CTIF 210 6LJ60734000

3 45729586 S/TPP/BID 3X8 NI screw 6LA80090000

4A 45689797 GEAR 5H68 6 H21X J gear 6LJ54816300

4B 45729663 GEAR 5H68 6 H21X U Asia 6LJ54816100

4C 45729664 GEAR 5H68 6 H21X D OEL 6LJ54816200

5 45729648 SPG C 11R8XR8X24R spring 6LH39254000

6 ASYS TNRBKT H21X 6LJ54809000

7

8 S/BID M2.6X3 NI motor X0 02557000

9 SPG F TNRIC H21X 6LJ54889000

10 SPG F TNRIC H21X G 6LJ54890000

11 HLDR TNRDRV H21X 6LJ54895000

12A ASYS DUCT STAY FUS H21Y ES9465 6LJ53199000

12B ASYS DUCT STAY FUS H21YH ES9475 6LJ53199100

13 STAY TNR H21X 6LJ54813000

14 STAY TNR H21X Y 6LJ54812000

15 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 screw X0 02420000

16 ASYS SHUTPIPE H21X 6LJ54834000

17 SPG C SHUT TONER N1 6LJ54893000

18 ASYS PIPE H21X 6LJ54845000

19 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI screw X0 02247000

20 ASYS LVRTNR H21X K 6LJ54853300

21 ASYS LVRTNR H21X M 6LJ54853100

22 ASYS LVRTNR H21X Y 6LJ54853000

23 ASYS LVRTNR H21X C 6LJ54853200

24 ASYS COV INNER H21Y 6LJ54880000

25 S/FHEXM M3X8 NI X0 02231000

26 CATCH TNR H21X 6LJ54894000

27 45729587 S/TPP/FHEXM 3X6 NI screw X0 02246000
1 GUIDE ENT PR H212 6LJ58802000

2 PLT ENT PR H212 6LJ58638000

3 45729641 S/BID M3X6 NI screw X0 00430000

4 SCREW M3 D4X2.3 6LH36359000

5 COVER FUS R H212 6LJ58635000

6 COVER FUS F H21Y 6LJ58636000

7 HRNS FUS 212 6LJ60965000

8 BRKT DRW FUS H212 6LJ58873000

9 45729591 S/PAN/SWWP M3X8 NI screw X0 00077000

10 ASYS HLDR HRNS FUS R H212 6LJ58959000

11 ASYS HLDR FUSE INI 6LJ58765000

12 ASYS HLDR HRNS FUS U H212 6LJ58856000

13 45729579 RR/E 5 SS e ring X0 00966000

14 SCRAPER H 02T 6LJ58891000

15 LF 1060ZZHP0P25LY551 F0 02170000

16 RLR FUS EXIT H21Y SILICON 6LJ58827000

17 BRKT SCRP M1 6LJ58735000

18 45729615 ES 0505 2 46 retainer F0 01844000

19 45729614 BUSH 6 bushing 6LH68707000

20 45729622 P/PRL/AH7 3X12 SS pin X0 01535000

21 GEAR BL I4 6LJ58866000

22 SFT BLT D 6LJ58626000

23 45729578 RR/E 4 SS e ring X0 00965000

24 ASYS STAY GUIDE FUS SCRP 6LJ58945000

25 45729557 BUSH GCB 6 4 NU4 bushing 6LH23444000

26 GEAR BELT F 6LJ58701000

28 BRKT GEAR BELT H212 6LJ58631000

29 S/PAN/SWWP M3X6 ZU3 B 6LE43405000
1A BELT HLDUNIT H212 ES9465 6LJ58934000

1B BELT HLDUNIT H214 ES9475 6LJ70665000

13A

13B

18

19 GEAR BL R 6LJ58855000

21 BUSH BELT F 6LJ58691000

22 BUSH BELT R 6LJ58692000

26 45689722 PAD BELT R60 H214 6LJ58890000

28 ES 0510 46 F0 01845000

29 ASYS BRKT HLD BLT F 6LJ58956000

30 ASYS FRM FUS R 6LJ58615000

31

32A

32B

33 45729580 RR/E 7 SS X0 00968000

34

35 GEAR 10H24 PR M 6LJ58918000

36 45729579 RR/E 5 SS X0 00966000

37A ASYB PUSHER R ES9465 6LJ58870000

37B ASYB PUSHER RH ES9475 6LJ58870100

38A ASYB PUSHER F ES9465 6LJ58869000

38B ASYB PUSHER FH ES9475 6LJ58869100

39 ACTR PR F H212 6LJ58955000

40 45729638 S/FHEXM M3X6 NI X0 02230000

41 45729630 P/PRL/AH7 3X14 SS X0 01169000

42 GEAR 10S32 CAM 8 6LJ58888000

43 45689726 BUSH 8X12X5R5F BCF 050 6LJ55544000

44 CAM FUS HH 6LJ58864000

45 45729641 S/BID M3X6 NI X0 00430000

46 FRAME FUS LOW 6LJ58877000

47 GEAR 10H21 IDL FUS DRV 6LJ58810000

48 GEAR SNSR ROTATION 6LJ58809000

49 45729615 ES 0505 2 46 F0 01844000

50 ASYS FRM FUS F 6LJ58610000

51 BRKT HLD BLT 6LJ58614000

52 ASYB SFT CAM FUS H21Y 6LJ58846000

53 BRKT FUS LOW 6LJ58818000

54 45729562 UAMS 05L 0 46 F0 00270000

60 GEAR 10H21 IDL FUS PR M 6LJ58919000

61
1 3 STAY GUIDE RTN H212 6LJ58639000

2 3 SCREW M3 D4X2.3 6LH36359000

3 3 BRKT PR SCR FUS H212 6LJ58640000

4 3 45729641 S/BID M3X6 NI X0 00430000

5  

6 3 GUIDE EXIT RTN H21Y 6LJ58851000

7 3 SHEET FUS HANDLE H21Y 6LJ58762000

8 3 SPG E SCRP PR H21Y 6LJ58641000

9 3 45729634 S/TPS/FHEXM/R 3X6 ZU3 X0 02419000

10 3 SHEET FUS OPEN H21Y 6LJ58783000

11 3 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

12 3

13 3 COVER SNSR H212 6LJ58602000

14 3 SPG T ACT FUS H212 6LJ58795000

15 3 ACTR EXIT FUS H212 6LJ58733000

16 3 GUIDE PR ADU H21Y 6LJ58633000

17 3 LBL/W FUSER 41307995000

18 3 45729632 PLT SP IDLE 47X 6LH55245000

19  

20 3 SCREW D4 18 M3 4406326040

21 3 SPG T GUIDE EXIT RTN R 6LJ58794000

22 3 FRAME FUS RGT H212 6LJ58643000

23 3 BRUSH FUSER H14X 6LJ02533000

24 3 COV WH GUIDE RTN H212 6LJ58603000
1 SCREW BKT DEV 6LA08937000

2 45729578 RR/E 4 SS X0 00965000

3 SPG C ROLL EXIT H21Y 6LJ57614000

4 SHAFT ROL EXIT L 6LJ57801000

5 45729633 RLR EXIT L EX 6LJ02514000

6 45729509 BUSH 6 BCF 050 6LJ55543000

7 SPG F GND EXIT H21X 6LJ57808000

8 ASYS GUIDE EXIT H21Y 6LJ58740000

9 GEAR 10S23 EXIT 6LJ58673000

10 GEAR 10S28 10S34 6 6LJ58672000

11 ASYB ROLL EXIT LOW H21Y 6LJ58915000

12 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

13 ASYS BRKT DRV EXIT U H21Y 6LJ57601000

14

15 SPG F ROL REV H21Y 6LJ57610000

16

17 45729598 STOP RING 6 1.5 44201801000

18

19 SPG F GND EXIT UPR H21Y 6LJ57635000

20 GUIDE EXIT UPR H21Y 6LJ57639000

21 SPG E ARM GATE H21Y 6LJ57612000

23 COV EXIT UPR H21Y 6LJ57616000

24 GEAR 10S20_PS2M60 6 H21Y 6LJ57609000

25 BRUSH EXIT L H21Y 6LJ57617000

26 GATE ADU H21Y 6LJ57607000

27 45729645 S/TPS/BID 3X6 ZU3 X0 02069000

28 DAMP GATE H21Y 6LJ57623000

29 HRNS EXTMOT 212 6LJ61030000

30 ASYS SOL 07B H21Y 6LJ57626000

31 ASYB ROLL EXIT U H21Y 6LJ57604000

32 ROLL TRANS UPR H21Y 6LJ57633000

33 SPG E GATE EXIT H21Y 6LJ57613000

34 MOTR_S EXIT L H21X 6LJ57816000

35 BLT_SY S2M 144 4 6LJ57810000

36 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

37 ASYS SCREW LSU NI 6LA36749000

38 45729638 S/FHEXM M3X6 NI X0 02230000
1 PWA H ADU 210 6LJ60489000

2 HRNS ADU SNR 212 6LJ61194000

3A HRNS ADU 212 ES9465 6LJ60889000

3B HRNS ADU 214 ES9475 6LJ61372000

4 HRNS ADU MOT 210 6LJ60235000

5 GUIDE ADU U H21Y 6LJ57394000

6 BLT.SY S2M 264 4 6LJ57314000

8 ACTR ADU L H21X 6LJ57322000

9 SPG ACT ADU H21X 6LJ57327000

10 ASYS ROL ADU H21Y 6LJ57331100

11 ACTR ADU U H21X 6LJ57323000

12 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

13 45729577 RR/E 3 SS X0 00964000

14 GEAR 08S40_S2M012 7 6LJ57321000

15 45729645 S/TPS/BID 3X6 ZU3 X0 02069000

16 ASYS MOTR S ADU H21X 6LJ57330000

17 ASYS BRKT DRV ADU H21Y 6LJ57377000

18 BUSH ADU POMSW 6LJ57387100

19

20 GUIDE ADU L H21X 6LJ57316000

21 BLT.SY S2M 200 4 6LJ57399000

22 SPR IDLE ADU 6LJ57315000

23

24 GUIDE OPEN L 6LJ57318000

28 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

30 SPG ADU WIRE 6LJ57363000

35 ASYB BRKT HOLD WIRE H21Y 6LJ57382000

36 HOLDER WIRE ADU H21Y 6LJ57371000

38 SPG F GUIDE EXIT H21Y 6LJ57379000

39 DAMP SOL GATE H21Y 6LJ57615000

40 COVER ADU R H21Y 6LJ57401000

41 SPACER LOCK R H21Y 6LJ58946000
1 SPG T TRU RTN F 2 6LJ55948000

2 45729579 RR/E 5 SS X0 00966000

3 PUSHER TRU OPEN F 6LJ55928000

4 ASYS FRM ADU F H21X 6LJ57309000

5 UAMS 05 2 F0 00044000

6 SPG T TRU RTN R 2 6LJ55949000

7 PUSHER TRU OPEN R 6LJ55929000

8 ASYS FRM ADU R H21X 6LJ57308000

9

10 ACTR EMPTY SFB H21X 6LJ57135000

12 ASYS BRUSH EXIT UPR H21Y 6LJ57619000

13 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

14A GUIDE ADU UPR H21Y ES9465 6LJ57392000

14B ASYS GUIDE ADU UPR H21YH ES9475 6LJ57389000

15 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

16 LOCK CAM TRU F 6LJ55901000

17A COVER ADU H21X L ES9465 6LJ57381000

17B ASYS COVER ADU H21YH ES9475 6LJ57390000

18 SPG C COV SIDE 6LH51228000

19 LEVER ADU H21X 6LJ57393000

20 COVER ADU TOP H21Y 6LJ57376000

23

24 45729649 SPG T ACT EXIT UPR 16X 6LJ12930000

25A ASYS DUCT FAN 60 H140 ES9465 6LJ01024000

25B ASYS DUCT FAN 60 H140 ES9475 6LJ01024000
1 CST H21X U A3 6LJ56937000

2 SHEET CST H21X 6LJ66823000

3 ROLL CST H21X 6LJ56845000

4 LBL_P SIZE LDA3 H21X N 6LJ56955000

5 ASYS TRAY CST H H21X 6LJ56959000

6 CHSH CST F47X 6LH51643000

7 CUSH CST S 6LH05741000

8 WALL STOP H21X 6LJ56815000

9 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

10 ASYS LEVER ELV CST F43X 6LH05746000

11 SHAFT ELV CST H21X 6LJ56910000

12 45729640 S/FHEXM M4X8 NI X0 02235000

13 CPG TRAY UP H21X 6LJ56847000

14 GEAR DRV TRAYUP SFT H21X 6LJ56832000

15 45729643 S/PAN/SWWP M3X10 NI X0 00094000

16 ASYS PLATE DRV CST H21X 6LJ56851000

17 COVER CST H H21X 6LJ56926000

18 HNDL CST H21X 6LJ56838000

19A SIZE CST 450 A4 OEL/Asia 6LH31900000

19B SIZE CST 450 LT ODNA 6LH31900100

21 LBL_O GUIDE CST MY1040 N 6LJ56952000

22

23 SPG E 8R9XR9X29R5 6LJ56839000

24 SPC LVR WALL F 6LA56695000

25 PUSHER SIDE CST F43X 6LH05721000

26 SCREW M3X8 3.2 P 6LH05511000

27 PUSHER END CST H21X 6LJ56817000

28 LEVER LOCK WALL H21X 6LJ56802000

29 PLT WALL GEAR G 6LJ46917000

30

31 SLIDE WALL F H21X H 6LJ56957000

32 ASYS SLIDE WALL R H21X H 6LJ56872000

33 WALL END CST H H21X 6LJ56827000

34 SPG F TRAY CST H21Y 6LJ56943000

38 LBL_P SIZE REF H21X 6LJ56953000
1 CST H21X SR 6LJ56938000

2 SHEET CST H21X 6LJ66823000

3 ROLL CST H21X 6LJ56845000

4 LBL_P SIZE SRA3 H21X N 6LJ56954000

5 ASYS TRAY CST H H21X 6LJ56959000

6 CHSH CST F47X 6LH51643000

7 CUSH CST S 6LH05741000

8 WALL STOP H21X 6LJ56815000

9 45729589 S/TPP/FHEXM 3X8 NI X0 02247000

10 ASYS LEVER ELV CST F43X 6LH05746000

11 SHAFT ELV CST H21X 6LJ56910000

12 45729640 S/FHEXM M4X8 NI X0 02235000

13 CPG TRAY UP H21X 6LJ56847000

14 GEAR DRV TRAYUP SFT H21X 6LJ56832000

15 45729643 S/PAN/SWWP M3X10 NI X0 00094000

16 ASYS PLATE DRV CST H21X 6LJ56851000

17 COVER CST H H21X 6LJ56926000

18 HNDL CST H21X 6LJ56838000

19A SIZE CST 450 A4 OEL/Asia 6LH31900000

19B SIZE CST 450 LT ODNA 6LH31900100

21 LBL_O GUIDE CST MY1040 N 6LJ56952000

22

23 SPG E 8R9XR9X29R5 6LJ56839000

24 SPC LVR WALL F 6LA56695000

25 PUSHER SIDE CST F43X 6LH05721000

26 SCREW M3X8 3.2 P 6LH05511000

27 PUSHER END CST F43X 6LJ08007000

28 LEVER LOCK WALL H21X 6LJ56802000

29 PLT WALL GEAR G 6LJ46917000

30

31 SLIDE WALL F H21X H 6LJ56957000

32 ASYS SLIDE WALL R H21X H 6LJ56872000

33 WALL END CST H H21X 6LJ56827000

34 WALL LONGPAPER R H H21X 6LJ56834000

35 WALL LONGPAPER F H H21X 6LJ56833000

36 LBL_O GUIDE SRA3 6LJ56883000

37 SPG F TRAY CST H21Y 6LJ56943000

38 LBL_P SIZE REF H21X 6LJ56953000
2 CASE TRAYUP GEAR F H21Y 6LJ56917000

3

4

5 GEAR 8S26 H21X 6LJ56846000

6 45729651 SPC172 100 3400 4401966050

7

9 HRNS DRV NEMPSN 212 6LJ61010000

11

12 MOTR.D TRAY CST S 6LJ56929000

13 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

14 SPG E 8R8XR9X19R9 6LJ56887000

15 HOLDER SNSR CST H21X 6LJ56818000

16 PS 42C02 F NS E0 14485000
1 ASYS DRV RGST H21Y 6LJ56346000

2 GEAR 8S31 6 6LJ56314000

3 GEAR 8S27 8 6LJ56315000

4 45729610 BUSH 8 4400802080

5 S/FHEXM M3X8 NI X0 02231000

6 COUPL CST H21Y 6LJ56332000

7 GEAR 8H39 6LJ56328000

8 HLDR CL FED H21Y 6LJ56333000

9 CASE DRV FEED H21Y 6LJ56317000

10

11 ASYS FRM DRV FED H21Y 6LJ56318000

12 45729638 S/FHEXM M3X6 NI X0 02230000

13 45729587 S/TPP/FHEXM 3X6 NI X0 02246000

14 45729559 BUSH 6 POM 44201492000

15 GEAR 8H35 8 6LJ56326000

16 SHAFT DRV CL FED H21Y 6LJ56334000

17 GEAR 10S26_8H45 6 6LJ56322000

18 45729598 STOP RING 6 1.5 44201801000

19 GEAR 8H29 6LJ56316000

20 GEAR 8S26 6 6LJ56330000

21 45729631 PLT NUT 6LH55260000

22 GEAR 8S37 6LJ56329000

23 GEAR 10S26_8H25 6LJ56325000

24 GEAR 8H31 6LJ56327000

25 GEAR 10S29_8H40 6LJ56324000

26 GEAR 10S33_8H33 6LJ56323000

27 45729597 STOP RING 6 5 4407972860

28 45729639 S/TPS/FHEXM/R 3X8 ZU3 X0 02420000

29 HRNS DRV CLT 212 6LJ60974000
1 JIG SW FCOV H21X 6LJ71619000

2 BRUSH 33 4407915710

3 JIG CLNR DOCTOR 6LH02876000

4 HOLDER WIRE PLY H21X 6LJ59898000

5 NOZZLE BOTTLE 4407914000

6 ASY JIG DOC 350 6LA48402000

7 SPE MOT TNS 44202661000

9 BAG DRUM 4408600920

10 CHART COLOR A4 6LE50524000

11 CHART COLOR A3 6LH17283000

12 JIG GUIDE HRNS COVER 6LJ54689000

21 OIL LAUNA40 100 4842512170

22 GREASE HP300 S 6LA00019000

23 ASM PG ALV2 41303711000

24 MOLYKOTE_EM 30L_100G 6LE36904000

25 P POWDER PPT001 6LJ18300000

26 ASM PG GE334C S 41303710000

27 ASYB JIG GAP SCRP 6LJ58791000

28 K BTL SILICON S 4408327820

29 ASYB JIG GAP DOC SL 380 6LE23720000
1 DOWNLOAD JIGS K PWA DLM 320F 6LH70381000

2 JIG2F 6LH09938000

4 DL ADP 350 1881 6LA41996000

5 DL ADP 350 1931 For Model 1931 6LA41997000

10 DOWNLOAD JIGS M27C4001 10F1 C0 04530000

12 DOWNLOAD JIGS K PWA DLM 320 44205829000

13 JIG1 6LH18822000

14 JIG2 6LH18823000
1

2A 45729501 D FC30 OKI K DEVELOPER (K) 6LJ70787300

2B 45729502 D FC30 OKI Y DEVELOPER (Y) 6LJ70787000

2C 45729503 D FC30 OKI M DEVELOPER (M) 6LJ70787100

2D 45729504 D FC30 OKI C DEVELOPER (C) 6LJ70787200

3A PS ZTFC50UK OKI TONER (K),ODNA 6AG00005573

3B PS ZTFC50EK OKI TONER (K),OEL 6AG00005581

3C PS ZTFC50DK OKI TONER (K),Asia 6AG00005638

4A PS ZTFC50UY OKI TONER (Y),ODNA 6AG00005570

4B PS ZTFC50EY OKI TONER (Y),OEL 6AG00005578

4C PS ZTFC50DY OKI TONER (Y),Asia 6AG00005626

5A PS ZTFC50UM OKI TONER(M),ODNA 6AG00005571

5B PS ZTFC50EM OKI TONER (M),OEL 6AG00005579

5C PS ZTFC50DM OKI TONER (M),Asia 6AG00005634

6A PS ZTFC50UC OKI TONER (C),ODNA 6AG00005572

6B PS ZTFC50EC OKI TONER (C),OEL 6AG00005580

6C PS ZTFC50DC OKI TONER (C),Asia 6AG00005637

7 PS TBFC50 OKI WASTE TONER BOX 6AG00005586

10 KK 4550 Work Tray 6AR00000755

11A MF 2050CUA Damp Heater, ODNA 6AG00005411

11B MF 2050CEA Damp Heater, 6AG00005410

12 KK 1660 Manual Pocket 6AG00001893

14 GN 1060 Wireless LAN Module 6A000001221

15 GN 3010 Antenna 6A000000459

16 GP 1070 Data Overwrite enabler 6A000001051

17 KP 2004 e BRIDGE ID Gate 6A000000878

18A KP 2005 e BRIDGE ID Gate 6A000000925

19 GQ 1260 Harness kit for coin controller (New) 6A000001357

20 GS 1010 Meta scan enabler 6A000001055

21 GS 1020 External interface enabler 6A000001057

22 GP 1080 IPSec enabler 6A000001053

23 GS 1007 Unicode Font Enabler 6A000001309

24 KK 2550 Accessible Arm 6A000001164

25 GP 1191 Hardcopy Security Printing (New) 6A000001353
1A H214 ES9475 6LJ58958000

1B H212 ES9465 6LJ70675200

2A DEV UNIT H210 H2K ES9475 (Black) 6LJ54251400

2B DEV UNIT H210 H2C ES9475 (Cyan) 6LJ54251500

2C DEV UNIT H210 H2M ES9475 (Magenta) 6LJ54251600

2D DEV UNIT H210 H2Y ES9475 (Yellow) 6LJ54251700

2E DEV UNIT H210 H1K ES9465 (Black) 6LJ54251800

2F DEV UNIT H210 H1C ES9465 (Cyan) 6LJ54251900

2G DEV UNIT H210 H1M ES9465 (Magenta) 6LJ54251A00

2H DEV UNIT H210 H1Y ES9465 (Yellow) 6LJ54251B00

3A HK Black 6LJ70686000

3B HC Cyan 6LJ70686100

3C HM Magenta 6LJ70686200

3D HY Yellow 6LJ70686300

4 TR BLT_CLN H210 6LJ70377000

5 TR BLT FC50 6LJ70578000
1

2

3

4A

4B